e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Deklaracja dostępności

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.          o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.akademiahr.marr.com.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia lub galerie zdjęć w artykułach nie posiadają opisów alternatywnych,
 • niektóre załączniki mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • w kodzie strony mogą znajdować się błędy semantyczne,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-11
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
 • klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,

Linki otwierające się w nowych oknach przeglądarki posiadają odpowiedni opis.

Numery telefonów w postaci odnośników, ułatwiają kontakt przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: osoba wyznaczona w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
 • E-mail:dostepnosc@marr.com.pl
 • Telefon: +48 797 600 310

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
 • Adres: ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
 • E-mail: marr@marr.com.pl
 • Telefon: +48 797 600 310

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Adres: ul. Chopina 18,
39-300 Mielec

1.Dojście i otoczenie. Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy (Chopina) i jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Z lewej strony wejścia  do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Dojazd do Agencji możliwy jest również komunikacją miejską. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Mielcu znajduje się na stronie www.mks-mielec.pl. Najbliższy przystanek zlokalizowany jest w odległości ok 200 m od budynku.

2.Wejście/ strefa wejścia. Wejścia do biura projektu znajduje się bezpośrednio obok chodnika biegnącego wzdłuż głównej ulicy, pod głównym wejściem do budynku Agencji Rozwoju Regionalnego MARR, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością mogą bez żadnych barier architektonicznych dostać się do biura projektu. Nad wejściem nie ma     głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Budynek główny jest oznaczony pełną nazwą instytucji nad drzwiami głównymi. Obok wejścia do   budynku głównego jest podjazd/pochynia dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na    wózku. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek. Skrzydła drzwi są przeszklone z kontrastującymi szprosami. Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przed wejściowy i przedsionek). Główne wejście do budynku prowadzi przez przedsionek. W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa.                                  W pomieszczeniu zapewniono prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3.Komunikacja pionowa. W obiekcie zapewniony jest dostęp do biura projektu umożliwiający bezpieczny transport osoby na wózku lub specjalnymi potrzebami.

 W budynku jest klatka schodowa dostosowana do standardu zapewnienia ewakuacji zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, z noskami. Zamontowane są poręcze. Biegi schodowe są oświetlone.

4.Komunikacja pozioma/ciągi komunikacyjne. Budynek składa się z 4 kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe. Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych. Korytarze w budynku są szerokie, umożliwiają poruszanie się po nich wózkiem.

5.Pomieszczenia sanitarne (toaleta). Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są w części: podziemnej, na pierwszym i drugim piętrze. Wyposażenie i rozkład toalet jest różne. Dojście do toalet dla osób niepełnosprawnych w podziemnym poziomie jest trasą wolną od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, wewnątrz brak przycisku przywołującego i odwołującego pomoc.

6.Pomieszczenia wnętrza. Interesanci są przyjmowani na poziomie podziemnym oraz na pierwszym piętrze budynku na wyznaczonej przestrzeni. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7.Aplikacje mobilne – brak.


Zgłoszenie niezgodności dot. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością.

Informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa lub Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)”,
 • kontakt do osoby odpowiedzialnej za naruszenie zasad KPON – adres email: akademiahr@marr.com.pl)

Skip to content