e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

O Projekcie

Projekt pt. „Akademia HR – czas na zmiany” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu na podstawie umowy o dofinansowanie nr FERS.01.03-IP.09-0062/23  z dnia 21.12.2023 r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Priorytet I – Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki).

Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstw do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie wynikających z niżej wymienionych obszarów:

• cyfryzacja,
• automatyzacja,
• praca zdalna,
• starzenie się kadr,
• wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych,
• konieczność zapewnienia dostępności,
• realizacji zasady równości szans,
• zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami,

poprzez udzielenie wsparcia 158 przedsiębiorcom i ich 620 pracownikom na dofinansowanie usług rozwojowych, prowadzących do nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR (OKHR), wynikających z przeprowadzonej  autodiagnozy, przez co najmniej 558 pracowników, w terminie do 31.12.2026 r.

Realizacja usług rozwojowych będzie możliwa za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych „BUR” przy zastosowaniu podejścia popytowego po uprzedniej weryfikacji.

Grupa docelowa: 158 przedsiębiorstw (bez osób samozatrudnionych) z sektora MŚP i dużych firm oraz ich 620 pracowników (347 kobiet i 273 mężczyzn), w tym zespoły HR, pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną firmy oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów.

Przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria przyznania pomocy de minimis w podziale na:

• 87 mikro,
• 20 małych,
• 20 średnich oraz
• 31 dużych przedsiębiorstw.

Ważne! Dotyczy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski.

Zamierzone efekty: projekt zakłada nabycie lub podniesienie kompetencji  minimum 558 pracowników przedsiębiorstw (312 kobiet i 246 mężczyzn) w terminie do 31.12.2026 r.

Główne zadania:
♦ Rekrutacja uczestników projektu

♦ Realizacja/monitoring usług rozwojowych

♦ Refundacja kosztów usług rozwojowych

Głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie są: rekrutacja uczestników projektu, realizacja/monitoring usług rozwojowych  – dzięki którym weryfikowane będą usługi rozwojowe realizowane na rzecz przedsiębiorstw (m.in. weryfikacja obecności, zgodność z kartą usług rozwojowych), realizacja usług rozwojowych dla przedsiębiorstw, wynikających z autodiagnozy ) zaakceptowanej przez Operatora oraz obsługa, rozliczanie i nadzór nad realizowanym projektem.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Warunkiem udzielenia przedsiębiorcy wsparcia na usługi rozwojowe jest wniesienie przez niego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi w postaci opłaty lub kosztów wynagrodzeń uczestników usługi.

Pracownik może skorzystać z kilku form wsparcia w ramach określonego limitu. Tematyka szkoleń lub doradztwa powinna wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy i być zgodna z Opisem kompetencji w obszarze HR.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 9 678 066,11 PLN
Wartość dofinansowania: 8 087 066,11 PLN w tym:

ze środków europejskich: 7 986 340,15 PLN,
ze środków dotacji celowej: 100 725,96 PLN.

baner projektowy


Okres realizacji projektu

01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

baner projektowy


Wartość projektu

Wartość projektu: 9 678 066,11 PLN
Wartość dofinansowania: 8 087 066,11 PLN

baner projektowy


Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach Akademii HR – czas na zmiany, uzyskają Mikro, Małe, Średnie i Duże Przedsiębiorstwa

Skip to content