e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Realizacja


ETAP I: REKRUTACJA

ETAP II. REALIZACJA USŁUGI ROZWOJOWYCH

ETAP III: REFUNDACJA USŁUG ROZWOJOWYCH

tabela limit dla przedsiębiorstwa
tabela limit dla pracownika

W ramach konkursu „Akademia HR” wypracowano dwa narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby:

    1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. WAŻNE: Raport z autodiagnozy generowany po wypełnieniu kwestionariusza jest wymagany przez Operatora na etapie rekrutacji do projektu;
    1. Opis kompetencji w obszarze HR – dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych. Opis kompetencji może podlegać okresowej aktualizacji.

 

Wsparcie udzielane będzie w zakresie kompetencji HR wskazanych w Opisie Kompetencji kadr w obszarze HR (OKHR)

 

Lista kompetencji:

Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji,
Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności,
Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR,
♦ Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy,
Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy,
Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy.
Budowa prorodzinnej kultury pracy.

Skip to content