e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informacja dotycząca zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zobligowała Operatorów realizujących projekty w ramach konkursu Akademia HR do pozyskiwania od przedsiębiorców na etapie podpisywania umowy wsparcia zaświadczenia  niekaralności od przedsiębiorstwa będącego stroną umowy wsparcia oraz od osób reprezentujących przedsiębiorstwo.

 

W związku z powyższym, przed podpisaniem Umowy wsparcia należy dostarczyć oryginały w/w zaświadczeń wg. poniższego schematu:

 1. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w KRS przedstawiają:
 • zaświadczenie o niekaralności dla podmiotu zbiorowego – podstawa prawna: art. 6b ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami
 • zaświadczenia dla osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa (w tym przypadku liczba zaświadczeń jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu) – podstawa prawna: art. 6b ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami.

  2.Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEIDG przedstawiają:
  • zaświadczenie o niekaralności dla właściciela przedsiębiorstwa (przypadku spółki cywilnej  należy przedstawić zaświadczenie dla każdego wspólnika spółki) – podstawa prawna: art. 6b ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami.

   3. W przypadku spółek osobowych, do których zalicza się: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna i partnerska zaświadczenia należy przedstawić również dla wspólników spółek osobowych – podstawa prawna: art. 6b ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianam.

   Termin ważności w/w dokumentów to 1 miesiąc.

   Poniżej przydatne linki oraz przykłady wypełniania zapytań składanych do KRK:

   Jak poprawnie wypełnić wniosek/zapytanie

   Uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną

   Uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną

   Instrukcja jak wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie

    

   Skip to content