e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Komunikat dla Przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz zalecenia Instytucji Audytującej, zobowiązała wszystkich Operatorów do pozyskiwania od Przedsiębiorców na etapie podpisania umowy wsparcia następujących dokumentów:

  • zaświadczeń o niekaralności od przedsiębiorstwa będącego stroną umowy wsparcia oraz od osób ją podpisujących reprezentujących przedsiębiorstwo oraz
  • zaświadczeń dotyczących nieposiadania zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

W oparciu o powyższe informacje razem z dokumentami wymienionymi w §5, ust. 51 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, na etapie zawarcia umowy wsparcia będziemy prosić Państwa o w/w dokumenty.

Skip to content