e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Informacja o sposobie podpisywania dokumentów w procesie rekrutacji i realizacji umów wsparcia

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW


W przypadku procesu rekrutacji oznacza to złożenie do Operatora przez system SOPLIN 2.0 co najmniej wypełnionego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy:

  • w postaci dokumentu opatrzonego podpisem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (Dz.U.2021.1797) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające Dyrektywę 1999/93/WE (DZ.URZ.UE.L nr 257, str. 73), kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego lub,
  • w postaci skanu (uprzednio opatrzonego własnoręcznym podpisem) oraz dostarczenie w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów do Operatora np. osobiście/drogą listowną.
Skip to content