e-mail: akademiahr@marr.com.pl

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pytania i odpowiedzi / FAQ

Pytanie 1: Jak długo powinna trwać usługa szkoleniowa lub doradcza w ciągu jednego dnia?

Odpowiedź:

• Jeden dzień szkoleniowy nie może być dłuższy niż 8 godzin zegarowych wraz z przerwami,
  • Uczestnicy w trakcie każdego dnia szkoleniowego trwającego więcej niż 4 godziny mają prawo do co najmniej 1 przerwy, trwającej co najmniej 15 minut.

Pytanie 2: Gdzie uzyskam informację o kolejnych rundach/naborach?

Odpowiedź: Informacje o kolejnych rundach/naborach będzie zamieszczana na stronie Operatora akademiahr.marr.com.pl

Pytanie 3: Jak rozumiemy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych „BUR”?

Odpowiedź: Regulamin Bazy Usług Rozwojowych  oznacza dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania Bazy oraz prawa i obowiązki użytkowników Bazy zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie: www.parp.gov.pl. Załącznikami do Regulaminu Bazy są m.in. karta podmiotu, karta usługi, system oceny usługi rozwojowej.

Pytanie 4: Kim jest Pracownik zgodnie z definicją PARP zawartą w art. 3 ust. 3 ustawy o PARP?

Odpowiedź: Art. 3 ust. 3 ustawy o PARP Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

1.pracownika w rozumieniu art. 2 pojęcie pracownika ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140);

1a. pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);

2. osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

3. właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

4. wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Pytanie 5: Co to jest usługa w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Usługa realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym oznacza proces uczenia się, realizowany na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno uczestników, jak i eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę) za pomocą komunikatora. W przypadku szkoleń liczba uczestników musi umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.

Pytanie 6: Czy wybrać de minimis czy pomoc publiczną?

Odpowiedź: Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w Projekcie jest pomoc de minimis.

Pytanie 7: Zawieszona działalność podczas szkolenia?

Odpowiedź: Nie, działalność musi mieć status aktywny, przez cały okres udziału w projekcie, wynikający z zawartej umowy wsparcia.

Pytanie 8: Jakich pracowników mogę wysłać na szkolenia?

Odpowiedź: Projekt skierowany jest do:
• pracowników działu HR
• osób zajmujących się w przedsiębiorstwie działaniami w zakresie HR
• kierowników oraz osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych (HR)
• właścicieli przedsiębiorstw, jeśli są odpowiedzialni w przedsiębiorstwie za działania HR
Kierowane na szkolenia osoby muszą być zatrudnione w przedsiębiorstwie na umowę o pracę przez cały czas trwania umowy wsparcia do momentu refundacji ostatniej zrealizowanej przez nią usługi rozwojowej.

Pytanie 9: Czy VAT jest kwalifikowany w projekcie?

Odpowiedź: Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Rozliczenie usługi rozwojowej nastąpi w oparciu o kwotę brutto.

Pytanie 10: Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?

Odpowiedź: Refundacja może dotyczyć jedynie usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, których zakres wynika z Opisu kompetencji menadżerskich w zakresie HR.

Pytanie 11: Do kogo skierowany jest ten projekt?

Odpowiedź: Projekt skierowany jest do:
• mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw,
• prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie Polski, potwierdzoną aktualnym wpisem do odpowiedniego rejestru (CEiDG, KRS)
• spełniających warunki do uzyskania pomocy de minimis
• posiadających dział lub osoby zajmujące się HR, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych w tym zakresie.
• osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.
• Właścicieli przedsiębiorstw
Do Projektu nie mogą przystąpić jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników.

Pytanie 12: Jaki jest poziom dofinansowania dla Przedsiębiorstwa?

Odpowiedź: Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku wnoszenia udziału własnego w formie opłaty oraz do 100% kwoty wsparcia, przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Pytanie 13: Co oznacza: zachowanie rozdzielności funkcji pomiędzy procesem kształcenia i walidacji?

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 (Załącznik 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+) walidacja nabycia danej kompetencji może być prowadzona w instytucji szkoleniowej (u dostawcy usług) przez inną osobę aniżeli proces kształcenia.

Pytanie 14: Co to jest Autodiagnoza?

Odpowiedź: Kwestionariusz samooceny kompetencji HR, niezbędny do wypełnienia przez przedsiębiorcę, w celu określenia potrzeb kompetencyjnych kadr w obszarze HR, które mogą być zaspokojone w ramach konkursu.

Pytanie 15: Czy kandydat na menadżera biorący udział w szkoleniu musi zostać awansowany na to stanowisko i w jakim czasie?

Odpowiedź: Kandydat na menadżera musi objąć stanowisko kierownicze do momentu zakończenia udziału w projekcie. Jeśli kandydat na menadżera nie obejmie stanowiska kierowniczego, przedsiębiorca powinien przedstawić wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem. Jeśli z uzasadnienia będzie wynikał brak możliwości uznania uczestnika za kwalifikowanego, konsekwencją będzie zwrot przyznanego wsparcia przez Przedsiębiorcę.

Pytanie 16: Czy menadżer nie mający nic wspólnego z działem HR czy polityką personalną może być oddelegowany na szkolenie?

Odpowiedź: Każdy menadżer lub kandydat na menadżera odpowiedzialny za zarządzanie pracownikami może wziąć udział w projekcie, o ile taka potrzeba będzie wynikała z autodiagnozy.

Pytanie 17: Jak należy poprawnie podpisać dokumenty składane przez system SOPLIN 2.0?

Odpowiedź: Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  Kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą zostać także opatrzone formularze zgłoszeniowe uczestników projektu (podpis elektroniczny uczestnika). W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego dokumenty składa się w postaci papierowej podpisane i ostemplowane w miejscach do tego wyznaczonych.

Pytanie 18: Czy przedsiębiorstwo może wziąć udział w projekcie ponownie delegując innych pracowników?

Odpowiedź: Aby zapewnić dostęp do usług rozwojowych jak największej liczbie podmiotów, do projektu będą przyjmowani Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach Akademii HR.

Pytanie 19: Czy duże przedsiębiorstwa muszą składać oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP?

Odpowiedź: Duże przedsiębiorstwa muszą złożyć Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP i powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do Regulaminu, zaznaczając status „przedsiębiorstwa inne niż MŚP”. Do oświadczenia muszą dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w Oświadczeniu. Jeśli z dokumentacji wynika, że przedsiębiorstwo jest duże nie muszą przekładać dokumentów przedsiębiorstw powiązanych.

Pytanie 20: Kiedy składamy oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego przedsiębiorcy w formie wynagrodzeń – załącznik nr 6 do Regulaminu ? 

Odpowiedź: Oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego przedsiębiorcy w formie wynagrodzeń składane jest przed podpisaniem umowy. 

 

Skip to content